Uchelgais

Uchelgais

ENW – awydd cryf i wneud neu gyflawni rhywbeth, a hynny fel arfer yn gofyn am benderfyniad neu waith caled.

Ers cychwyn fy rôl fel Prif Swyddog Digidol Llywodraeth Leol yng Nghymru, gofynnwyd i mi siarad mewn nifer o ddigwyddiadau. Ac mae nifer o gwestiynau o hyd ynglŷn â’r pethau pwysicaf y dylen ni ganolbwyntio arnyn nhw yng Nghymru. Ac i fod yn onest, mae pobl fwy galluog na fi sy’n gallu dadansoddi, deall a chyfathrebu blaenoriaethau i ni fel cenedl rhoi sylw iddyn nhw. Ac fe wnawn ni hynny. Wrth gwrs y gwnawn ni, oherwydd mae digon o uchelgais yng Nghymru.

Mae uchelgais wedi mynd ar daith ryfedd, o fod yn rhywbeth sy’n perthyn i bob un ohonom – yw awydd i wneud rhywbeth neu wella, a throi’n air budr sy’n ymwneud ag enwogrwydd a bri. Erbyn hyn, mae’n amser adennill hynny ac adfer y gair i’w wir ystyr – cyflawni rhywbeth sydd fel arfer yn golygu gwaith caled ond sy’n gwobrwyo yn y pen draw.

Yn sicr, mae Llywodraeth Leol Cymru yn gorlifo ag uchelgais. Dydw i ddim wedi siarad hefo’r un swyddog neu aelod etholedig nad yw am wella profiadau ei ddinasyddion, iddyn nhw gael gwell mynediad at wasanaethau a gallu byw bywydau gwell (ac rydw i wedi siarad hefo nifer o bobl!) Dylai pob darn o waith, pob prosiect, pob penderfyniad ein symud tuag at well stâd. 

Dyma ble mae fy uchelgais dros fy nhîm yn cychwyn. Rydym ni gyd yn rhannu uchelgais y llywodraeth leol, oherwydd rydym ni’n ddinasyddion hefyd. Rydym yn deall hefyd y gallwn ddefnyddio ein setiau penodol o sgiliau, profiad a rhwydweithiau er mwyn i hynny ddigwydd. Y cyfan sydd ei angen yw sicrhau ein bod yn mynd i’r cyfeiriad cywir, a bod pawb yn dod gyda ni i’r cyfeiriad hwnnw neu yn bwysicach, fod pobl yn mynd â ni gyda nhw.

Treuliwyd rhan gynta’r flwyddyn hon yn gwneud ymchwil helaeth i’n helpu i greu darlun o ble ddylen ni ganolbwyntio ein hymdrechion a ble allen ni helpu i gyflawni uchelgais. 

Rydym wedi dysgu cymaint mewn ychydig fisoedd yn unig, a dyma rai o’r pethau pwysicaf:

 • rhaid i ni wneud mwy er mwyn i bobl ddeall nad yw digidol yn golygu dim ond prynu technoleg.
 • cynnal mwy o ymchwil defnyddwyr fydd yn cyfoethogi ein darlun – hyd yn oed os rydym yn meddwl ein bod yn gwybod beth fydd ein defnyddwyr yn ei ddweud, dylem holi beth bynnag.
 • ni ddylai digidol fod yn label i’w roi ar dîm mewn sefydliadau, ond yn hytrach, yn rhan o’r ffordd rydym yn gweithio, cyflawni ein busnes, a byw.
 • mae angen i ni ddod o hyd i gyfle cynaliadwy i gyfuno talent a phosibiliadau gyda’r hyfforddiant a’r sgiliau perthnasol.
 • pobl llywodraeth leol yw’r rhai gorau am ddatrys problemau – maen nhw’n gwneud hynny bob dydd, felly sut allwn ni ddefnyddio hynny i gyflwyno gwell gwasanaethau?
 • mae ystod y gwasanaethau a gyflwynir yn anferth, ac mae ymrwymiad cryf i wella, a chynnig arbedion effeithlonrwydd a gwerth am arian.
 • dydyn ni ddim yn rhai da iawn am ddweud wrth bobl am y pethau gwych y mae awdurdodau lleol yn ei wneud bob dydd – mae’n hen bryd dechrau dweud y stori.
 • mae awdurdodau lleol yn berchen ar gyfoeth o ddata anhygoel am ein cymunedau, ond sut allwn ni wneud gwell defnydd ohono er mwyn ymyrryd yn gynt a rhagweld problemau cyn iddyn nhw ddigwydd?
 • gallwn rannu cymaint mwy o’r hyn a wnawn ar draws y 22 awdurdod lleol – rhannu a gofalu.
 • rydym yn rhannu’r gofod sector cyhoeddus gyda phobl ddigidol wych ar draws Llywodraeth Cymru, Iechyd a thu hwnt.
 • mae gwerth anhygoel mewn cryfhau ein perthnasau gyda phartneriaid cymunedol a’r trydydd sector – a gyda’n gilydd gallwn gyflawni cymaint mwy.

Yn amlwg, rydym wedi dysgu llawer mwy a byddwn yn parhau i ddysgu. O’r hyn a wyddom ar hyn o bryd, gallwn fynd â’n strategaeth o nerth i nerth a symud y baich gwaith ymlaen. Gwyddom ein bod yn gwneud y pethau iawn, gwyddom y gallwn helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac ni fydd gennym gywilydd mewn bod yn uchelgeisiol. Oherwydd yng ngeiriau’r anfarwol Salvador Dali,

“Mae gwybodaeth heb uchelgais, fel aderyn heb adenydd”

Salvador Dali

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *