Ein Model Comisiynu

Ein Model Comisiynu

Un o’n prif egwyddorion fel tîm yw gweithio’n agored a bod yn dryloyw ynghylch yr hyn rydyn ni’n ei wneud. Credwn mewn cael ein dal yn atebol. I wneud hyn, rydyn ni am i unrhyw un sydd â diddordeb ddeall ein gwerthoedd, ein bwriad, a pham rydyn ni’n gwneud y gwaith rydyn ni’n ei wneud. Gyda hyn mewn golwg, rydym am ddangos ac egluro ein proses gomisiynu. Dylai’r blog hwn helpu i ddangos i chi pam rydyn ni’n gweithio ar brosiectau penodol, pam nad ydyn ni’n gweithio ar eraill, ac yn olaf, y broses rydyn ni’n mynd drwyddi i flaenoriaethu’r hyn rydyn ni’n ei wneud.

Tair prif thema ein model

Mae’n bwysig nodi nad yw’r model yn wyddonol. Fodd bynnag, rydym wedi ceisio sicrhau bod pob pwnc sy’n bwydo i’r model yn cael ei fesur yn gyson. Rydym wedi gwneud hyn trwy ychwanegu meini prawf sgorio manwl gyda mesuriadau wedi’u diffinio’n glir. 

Effaith ar Ddinasyddion

Rydym am sicrhau bod yr effaith a gawn ar ddinasyddion yn chwarae rhan amlwg wrth lunio ein hôl-groniad o waith. Am y rheswm hwn, rydym yn mesur gwerth dinasyddion a nifer y dinasyddion yr effeithir arnynt. Bydd hyn yn golygu y bydd y model yn blaenoriaethu prosiectau a fydd o fudd i’r mwyafrif o ddinasyddion.

Rydym am sicrhau bod ein nod terfynol o wella gwasanaethau i bobl sy’n byw, yn ymweld ac yn gweithio yng Nghymru yn parhau i fod yn weladwy i ni, a dyna pam mae Effaith ar Ddinasyddion yn cael ei bwysoli mor gryf yn ein model.

Local Authority commissioning Impact  

One of the main reasons for the creation of our team was to support and help local authorities progress on their digital journey. With this in mind, we want to make sure that the projects we work on add as much value to as many local authorities as possible. That is why the local authority commissioning model impact score has several themes feeding into it, as seen below:

  • Y galw gan awdurdodau lleol ac ymrwymiad i’r prosiect
  • Pa mor hanfodol yw’r prosiect – a oes perygl o dorri polisi a / neu reoliadau?
  • Pa mor sensitif yw’r prosiect o ran amser?
  • Yr arbedion cost ac effeithlonrwydd posibl
  • Faint o awdurdodau lleol y mae’r prosiect yn effeithio arnynt
  • A yw’n cyd-fynd â’n nodau strategol?

Mae’r holl themâu hyn yn cael eu pwysoli’n wahanol i sicrhau nad yw rhai prosiectau’n cael eu diystyru er eu bod o bwysigrwydd uchel. Mae’n hawdd mesur llawer o’r themâu hyn, sy’n ein helpu i sicrhau bod ein sgôr yn gyson ar gyfer pob prosiect posib. Mae’r themâu hyn yn cyfateb i sgôr sydd, yn ein barn ni, yn adlewyrchu pa mor bwysig yw’r prosiect i bob awdurdod lleol yng Nghymru.

Ymdrech

Y peth olaf yr ydym yn ei fesur yw lefel yr ymdrech sy’n gysylltiedig â chyflawni’r prosiect. Mae pawb sy’n gweithio mewn awdurdodau lleol yn brysur, ac i’n tîm ni, nid yw’n wahanol. Oherwydd hyn, gorau po fwyaf o waith gwerth uchel y gallwn ei wneud nad yw’n cymryd llawer o adnoddau nac amser.

The effort takes to deliver the project is the last thing we check when prioritising projects. For instance, if two projects scored similar on Citizen Impact and Local Authority Impact, the one that takes the least amount of effort would be prioritised. However, if an effort score were low, the project would not be prioritised over another project, which scores higher for local authority and citizen impact, just because it will take less time and resources. The Effort score is made up of the following three themes:

  • Gofynion adnoddau
  • Cost y prosiect
  • Hyd y prosiect

Mae’r meini prawf ar gyfer sgorio’r themâu hyn i gyd yn rhifiadol, sy’n gwneud yr ymdrech sy’n ofynnol ar gyfer prosiect yn hawdd ei sgorio.

How local authority commissioning helps us  

This commissioning model helps us to stay on track and keep driving towards improving digital services in Wales. In our short time as a team, we have identified a lot of great work in local authorities that we would love to get involved in. However, we are not a big team, so this model helps us pick the work that can add the most value for the most people.

Os hoffech gael llwybr manylach o’r model a’i feini prawf sgorio, e-bostiwch chris.sutton@wlga.gov.uk.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *