Dylunio cynnwys: sgiliau a galluoedd

Dylunio cynnwys: sgiliau a galluoedd

Mae pum mis wedi mynd heibio ers i mi ddechrau fel dylunydd cynnwys yn nhîm digidol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) (gweler fy mlog cyntaf erioed yma!). Wrth edrych yn ôl, rydw i wedi cael fy ysbrydoli gan bost fy nghydweithiwr Tom am gydnabod galluoedd ymchwil defnyddwyr. Roeddwn i’n meddwl y byddai’n ddefnyddiol ‘benthyg’ fformat Tom ac edrych ar y galluoedd rwy’n meddwl ei bod yn ddefnyddiol i ddylunydd cynnwys adeiladu arnynt.

Doedd gen i ddim profiad ffurfiol o weithio fel dylunydd cynnwys nes i mi ymuno â’r tîm hwn. Roedd fy ngwaith blaenorol yn bennaf ym maes marchnata ar gyfer cwmni datblygu meddalwedd – felly roeddwn yn newydd nid yn unig i ddylunio cynnwys, ond hefyd i lywodraeth leol a’r sector cyhoeddus yn fwy cyffredinol.

Rwy’n falch bod y tîm wedi gweld rhywbeth yn fy nghyfweliad, ac yn teimlo bod gennyf y sgiliau cywir i lwyddo yn y rôl hyd yn oed heb brofiad uniongyrchol. Rwyf wrth fy modd yn gallu gwneud rhywbeth yr wyf yn ei fwynhau ac yn dda yn ei wneud, tra’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ddarpariaeth gwasanaethau awdurdodau lleol.

Felly, beth yw’r galluoedd hyn sy’n fy helpu i fod yn ddylunydd cynnwys?

Cyfathrebu effeithiol

Rŵan, does dim angen i chi fod â ‘nofelydd mewnol’ i fod yn ddylunydd cynnwys, ond mae’r gallu i wneud gwybodaeth gymhleth yn syml i’w deall wrth wraidd dylunio cynnwys. Mae’n help gallu adrodd stori dda hefyd, sy’n arwain pobl at y darn nesaf o wybodaeth neu dasg mewn ffordd sy’n reddfol, yn rhesymegol ac yn hygyrch.

Ac mae’n fwy na sut rydych chi’n cyfathrebu â chynulleidfa allanol. Rhan fawr o’r rôl dylunio cynnwys yw cyflwyno gwaith i aelodau’r tîm a rhanddeiliaid eraill i gael adborth. Mae esbonio pam rydych chi wedi gwneud rhai penderfyniadau a gofyn am adborth adeiladol yn hanfodol i gynhyrchu gwaith sy’n mynd i’r afael ag anghenion mewnol yn ogystal ag anghenion eich defnyddwyr (mwy am hyn yn nes ymlaen).

Hefyd, pan fyddwn yn sôn am ‘gynnwys’, nid yw hyn yn golygu’r gair ysgrifenedig yn unig. Mae dewis y fformat cywir i gyfleu eich neges yr un mor bwysig â manylion yr hyn a ddywedwch. Efallai mai darn o ysgrifennu yw’r fformat cywir, ond gall fod yn well fel diagram, fideo, cynnwys sain, offeryn ar-lein, neu rywbeth arall.

Mae yna ddigonedd o gynnwys gwych ar gael a all helpu i ysbrydoli eich syniadau a’ch atebion eich hun, ac rwy’n argymell chwilio am gynifer o wahanol fathau ac enghreifftiau ag y gallwch. Bydd hyn yn eich helpu i wybod beth yw’r peth iawn i’w ddewis, a gallwch hefyd gymysgu a chyfateb elfennau i weddu i’ch sefyllfa benodol. Mae hyd yn oed enghreifftiau gwael yn ddefnyddiol, gan eu bod yn eich helpu i wybod beth i’w osgoi yn y dyfodol!

Canolbwyntio ar y defnyddiwr

Mae’n swnio’n amlwg y dylai cynnwys llwyddiannus weithio i’ch cynulleidfa, a hyd yn oed yn fwy felly wrth siarad am y sector cyhoeddus. Fodd bynnag, gall fod yn anodd cynnal ffocws cryf ar ddefnyddwyr yn gyson, yn enwedig pan fo timau yn amldasgio neu dan bwysau o ran capasiti. Yn y sefyllfaoedd hyn, mae’n demtasiwn disgyn yn ôl ar ragdybiaethau.

Fel dylunydd cynnwys, mae angen i chi gamu i esgidiau eich defnyddwyr a deall sut maen nhw’n meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn. Dylid creu eich holl gynnwys gyda hyn mewn golwg, i wneud yn siŵr ei fod yn hygyrch, yn ddefnyddiadwy ac yn ddefnyddiol, ac wedi’i deilwra i’w hanghenion penodol ar yr adeg honno.

Mae yna lawer o weithgareddau a all helpu yma. Mae’r rhain yn cynnwys creu mapiau taith a mapiau empathi, ysgrifennu straeon defnyddwyr a straeon swyddi, a defnyddio data i brofi a dadansoddi sut mae datrysiadau cyfredol yn perfformio. Yn anad dim, does dim i guro cymryd yr amser i wrando go iawn ar eich cynulleidfa.

Peidiwch â phoeni serch hynny, does dim rhaid i chi wneud hyn i gyd eich hun bob amser. Os oes ymchwilwyr defnyddwyr yn eich tîm, cymerwch ran yn eu proses i sicrhau bod y cynnwys yn cael ei ymgorffori mewn cwestiynau prawf defnyddioldeb a gweithgareddau eraill. Os nad oes gennych fynediad at ymchwilwyr defnyddwyr neu ganfyddiadau ymchwil, mae gwasanaethau cwsmeriaid yn lle gwych arall i ddarganfod y prif flaenoriaethau a rhwystrau y mae dinasyddion yn eu hwynebu.

Bydd unrhyw wybodaeth a gewch yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i chi weithredu arno, fel rhan o gylch parhaus o welliant. Gan sôn am hynny…

Hyblyg ac iteraidd

Mae canolbwyntio ar y defnyddiwr hefyd yn golygu deall bod anghenion defnyddwyr yn esblygu dros amser a gallu addasu i’r newidiadau hyn. Un ffordd o wneud hyn yw gwneud fersiynau cynnar o’ch gwaith yn gyhoeddus a mireinio’r rhain wrth i’ch dealltwriaeth o’r weledigaeth ar gyfer y prosiect dyfu, mewn ymateb i ymddygiad defnyddwyr gwirioneddol ac adborth.

Gall rhoi’r gorau i’r angen i rywbeth fod yn ‘berffaith’ cyn iddo gael ei ryddhau fod yn heriol. Fodd bynnag, mae hefyd yn hynod ryddhaol gallu gwella rhywbeth dros amser a gweld sut mae’r newidiadau rydych chi’n eu gwneud yn cael effaith ar foddhad a pherfformiad.

Yn nhîm digidol CLlLC, rydym yn defnyddio ffyrdd Hyblyg o weithio i helpu i reoli iteriad a gwelliant mewn ffordd strwythuredig a rheoledig. Ond does dim rhaid i chi fabwysiadu Hyblygrwydd yn ffurfiol i gyflwyno mwy o hyblygrwydd i’r ffordd rydych chi’n gweithio – gall hyd yn oed cynnal dadansoddiad annibynnol o’ch cynnwys, neu raglen ymchwil fach roi mewnwelediad i roi hwb i’r broses o welliant parhaus. Gwnewch yn siŵr bod gennych gynllun yn ei le i weithredu ar unrhyw adborth a gewch!

Dylunio cynnwys mewn llywodraeth leol

Nid yw’r galluoedd hyn yn benodol i ddylunio cynnwys, ac mae’n amlwg bod y sgiliau a’r awydd eisoes yn bodoli o fewn llywodraeth leol Cymru i wneud gwaith gwych yn y maes hwn. Gyda chymaint o brofiad o wasanaethau awdurdodau lleol ac anghenion dinasyddion, y bobl sy’n gweithio mewn awdurdodau sydd yn y sefyllfa orau i lunio’r ffordd y caiff gwybodaeth a gwasanaethau eu cyflwyno.

Yn aml, yr her yw gwybod ble i ddechrau wrth adeiladu galluoedd ymhellach, a sut i gydbwyso hyn â llwythi gwaith presennol. Rwyf wedi cael fy nghefnogi i ddatblygu fy ngalluoedd dylunio cynnwys penodol gyda hyfforddiant rhagorol ac adnoddau dysgu eraill, ac fel rhan o Strategaeth Ddigidol Llywodraeth Leol Cymru, rydym wedi bod yn edrych ar sut y gallwn sicrhau bod y math hwn o hyfforddiant ar gael yn ehangach mewn llywodraeth leol.

Rydym yn gweithio ar nifer o fentrau cyffrous, gan gynnwys fframwaith dysgu dylunio cynnwys i helpu pobl i ddeall y sgiliau sydd eu hangen i fod yn ddylunydd cynnwys, a dysgu mwy am y meysydd y mae ganddynt fwyaf o ddiddordeb ynddynt. Bydd hyn yn cael ei gefnogi gan sesiynau hyfforddi a thrafodaethau cymunedol rheolaidd, i rannu arfer da a mynd i’r afael â heriau ar y cyd.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu eich sgiliau dylunio cynnwys o fewn eich awdurdod lleol, cysylltwch â mi ar emma.willis@wlga.gov.uk. Byddai’n wych cael sgwrs am eich nodau, a gallaf roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi wrth i ni ddatblygu’r fframwaith dysgu yn barod i’w lansio.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *