Cylch Gorchwyl ein Cymuned Ymarfer

Cylch Gorchwyl ein Cymuned Ymarfer

Cynhaliwyd cyfarfod diweddaraf y Gymuned Ymarfer Dylunio Cynnwys ar ddiwedd mis Ionawr, a buom yn trafod safonau, egwyddorion a chanllawiau a all helpu i sicrhau cynnwys o safon sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr. Treuliom ychydig o amser yn adolygu’r ddogfen Cylch Gorchwyl hefyd, felly rydym wedi rhannu dealltwriaeth o beth yw’r gymuned ac ar gyfer pwy mae hi.

Cylch Gorchwyl

Mae dogfen Cylch Gorchwyl yn esbonio’n glir beth yw pwrpas a nodau Cymuned Ymarfer, a sut y bydd y gymuned yn rhedeg. Mae’n bwysig cael diffiniad a gytunwyd o’r pethau hyn fel bod pobl yn gallu gweld a yw’r Gymuned Ymarfer yn rhywbeth y dylent fod yn rhan ohoni, a hefyd mae’n helpu i gadw trafodaethau a gweithgareddau ar y llwybr cywir i sicrhau bod y gymuned yn werthfawr i’w haelodau.

Rydym yn rhannu’r Cylch Gorchwyl yma fel bod aelodau o’r Gymuned Ymarfer Dylunio Cynnwys a oedd yn methu â mynychu’r sesiwn ddiwethaf yn gallu adolygu a rhoi adborth, er mwyn gwneud y ddogfen hon yn un a arweinir gan y gymuned. Mae hefyd yn darparu trosolwg cyflym i ddarpar aelodau o bwy ydym ni a beth ydym yn ei wneud yn y gymuned.

Mae ein Cylch Gorchwyl yn cwmpasu nifer o feysydd gan gynnwys:

  • Enw’r gymuned (pwysig!): Dylunio Cynnwys Llywodraeth Leol yng Nghymru
  • Pwy yw’r aelodau: i helpu pobl i ganfod a fyddant yn elwa o ymuno.
  • Ein pwrpas: gosod y genhadaeth a gweledigaeth y gymuned.
  • Nodau: fel Cymuned Ymarfer newydd nid ydym wedi gosod canlyniadau caeth sy’n seiliedig ar fetrigau, ond bydd cael syniad o’r hyn yr ydym am ei gyflawni yn helpu i ddiffinio ein rhaglen i’r dyfodol.
  • Sut caiff y gymuned ei rheoli: gan gynnwys sut a phryd yr ydym yn cyfathrebu, a chyfrifoldebau tîm Digidol CLlLC a’r aelodau.
  • Gwerthoedd: canllawiau clir i wneud yn siŵr bod y gymuned yn aros yn lle diogel i drafod materion.
  • Dyddiad adolygu: mae hon yn ddogfen fyw felly byddwn yn ei haddasu’n barhaus yn ôl yr angen, ond bydd cael dyddiad adolygu clir yn caniatáu i ni weld beth ydym wedi’i gyflawni a diffinio beth ydym am ei wneud nesaf.

Gallwch ddarllen y ddogfen lawn ar-lein hefyd.

Neges atgoffa am hyfforddiant

Fe dreuliom ychydig o amser yn ein cyfarfod yn atgoffa pobl am ein gweithdy dylunio cynnwys ar gyfer uwch swyddogion awdurdodau sydd ar ddod. Bydd y sesiwn yn rhoi dealltwriaeth i’r mynychwyr o’r tirlun digidol a pham mae dylunio cynnwys yn bwysig, sut all helpu eu hawdurdod a sut y gallant gefnogi ymdrechion dylunio cynnwys.

Mae’n bosibl na fydd yr unigolion hyn yn clywed am y cyfle hwn gennym ni’n uniongyrchol, felly rydym yn awyddus i bobl rannu manylion gyda’r bobl berthnasol yn eu hawdurdodau. Os ydych yn adnabod rhywun a fyddai’n elwa o’r sesiwn, dylech ddweud wrthynt am archebu trwy ein tudalen Eventbrite

Rhannu adnoddau

Awgrym gwych a gafwyd yn ystod y drafodaeth am safonau, egwyddorion a chanllawiau oedd y posibilrwydd y gallem ni fel cymuned greu cronfa o ymchwil a storïau defnyddwyr y gallai awdurdodau eu defnyddio pan fyddant yn dymuno creu gwasanaethau newydd neu wella gwasanaethau. Er bod gan bob awdurdod ei ofynion ei hun i’w cyflawni, mae llawer o’r anghenion sylfaenol yr un fath felly byddai hyn yn darparu man cychwyn da ar gyfer dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr.

Mae rhai aelodau o’r gymuned yn y broses o wneud gwaith ymchwil a chreu storïau ac rydym yn gobeithio y byddant yn eu rhannu pan fyddant yn barod. Os hoffech gyfrannu at adeiladu’r gronfa hon, e-bostiwch digitalteam@wlga.gov.uk i gysylltu a rhoi gwybod i ni ar beth ydych yn gweithio!

Eisiau ymuno â ni?

Cynhelir sesiwn nesaf y Gymuned Ymarfer ddydd Mawrth 4 Ebrill am 4pm. Os hoffech chi ymuno, anfonwch e-bost at digitalteam@wlga.gov.uk ac fe wnawn ni eich ychwanegu i’r sesiwn hon a gwahoddiadau yn y dyfodol. Byddwn hefyd yn eich ychwanegu at ofod Teams y Gymuned Ymarfer lle gallwch ofyn cwestiynau a thrafod pynciau y tu allan i’r sesiynau.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *