Newyddlen Mehefin 2022

Newyddlen Mehefin 2022

Sesiwn Ail ddylunio Gwefan

Mae nifer o awdurdodau rydym ni wedi bod yn siarad â nhw wedi sôn eu bod yn ystyried ail ddylunio gwefan. Rydym ni’n cynnal cyfarfod ar ddydd Mawrth 5 Gorffennaf am 11am i ddod â phobl ynghyd i drafod a rhannu eu cynlluniau a chamau nesaf sy’n ymwneud â’r gwaith yma. Os hoffech chi fynychu, e-bostiwch ni timdigidol@wlga.gov.uk ac fe anfonwn ni wahoddiad atoch chi.

Dangos a Dweud Tlodi Bwyd

Dydd Mawrth 28 Mehefin am 11am rydym ni’n cynnal sesiwn Dangos a Dweud i’ch arwain drwy gasgliadau ein hymchwil ar ôl cyfweld dinasyddion mewn tlodi yn rhan o’n Prosiect Data Tlodi Bwyd. Mae casgliadau’r ymchwil yn tynnu sylw at ystod o feysydd sydd angen mynd i’r afael â nhw i helpu dinasyddion diamddiffyn wrth symud ymlaen. Os hoffech chi fynychu, e-bostiwch ni timdigidol@wlga.gov.uk ac fe anfonwn ni wahoddiad atoch chi.

Dangos a Dweud YDG Llywodraeth Cymru

Dydd Mawrth 12 Gorffennaf am 12pm, mae Ymchwil Data Gweinyddol (YDG) y DU yn cynnal sesiwn dangos a dweud gan rannu’r cynnydd maent wedi’i wneud yn cysylltu data gweinyddol ac arolwg ar gyfer ymchwil. Maent yn awyddus i wybod o safbwynt awdurdodau lleol beth yw’r hwyluswyr a’r rhwystrau i rannu data at ddibenion ymchwil. Mae hyn hefyd yn gyfle i awdurdodau lleol i rannu syniadau ar gyfer cysylltu ymchwil data yn y dyfodol y gallai YDG Cymru ei ddatblygu i’ch helpu chi. I gofrestru, defnyddiwch y ddolen hon a rhannwch hyn gyda’r timau data yn eich awdurdod.

Arolwg Hyfforddiant

Diolch yn fawr i’r rheini ohonoch a lenwodd ein harolwg hyfforddiant. Bydd hyn yn ein galluogi i sicrhau bod ein dewis o hyfforddiant yn cynnig y manteision mwyaf i chi wrth ddatblygu sgiliau digidol ar gyfer Llywodraeth Leol. Rydym ni wrthi’n gweithio drwy’r ymatebion ac fe fyddwn ni’n cysylltu â chi am ein darpariaeth hyfforddiant ar gyfer y flwyddyn nesaf, yn cynnwys sesiwn dangos a dweud sy’n ymwneud â’n Fframweithiau Dysgu ar gyfer Ymchwil Defnyddiwr a Dylunio Cynnwys.

Cyflogi ar gyfer ein tîm

Dros yr wythnosau sydd i ddod, fe fyddwn ni’n cyflogi aelodau newydd i’n tîm. Byddwn yn sicrhau bod y newyddion am hyn yn cael ei rannu trwy gyfrwng e-bost, ac os oes gennych chi ddiddordeb, gallwch e-bostio timdigidol@wlga.gov.uk i ddysgu mwy.

Ein Blogiau Diweddaraf

Yr wythnos hon, rydym wedi cyhoeddi blogiau am brofiad Sam y traddodiad perffaith fis diwethaf, ei meddyliau am y traddodiad perffaith, a blog Tom ynglŷn â sut y dechreuodd ei waith yn gweithio ym maes ymchwil defnyddiwr, yn ogystal â’r crynodeb diweddaraf am Cymuned Ymarfer Dylunio Gwasanaeth a’n recordiad Ddiweddariad Digidol diweddaraf. Gallwch weld pob blog ar ein gwefan.

Cyflwyniad Etholiadau Arlywyddol SOCITM

Fe fydd Sam Hall, ein Prif Swyddog Digidol yn mynychu digwyddiad Etholiad Arlywyddol SOCITM ddydd Mawrth 14 a dydd Mercher 15 Mehefin. Fe fydd hi’n rhan o drafodaeth panel Prif Swyddogion Digidol gyda Glyn Jones, Prif Swyddog Llywodraeth Cymru a Harriet Green a Myra Hunt, Prif Weithredwr CDPS ddydd Mercher 15 Mehefin am 10:10am.

GovCamp Cymru 22

Gobeithio fod pawb wedi llwyddo i gael tocynnau i GovCamp Cymru 22 – fe fyddwn ni’n mynychu a gobeithio y gwelwn ni rai ohonoch chi yno. Os ydych chi’n adnabod rhai ohonom ni o sesiynau dangos a dweud neu gyfarfodydd, yna dewch draw i ddweud helo – fe fyddem ni wrth ein bodd yn cyfarfod â chi.

Ein Digwyddiadau yn Wythnos Arweinwyr Digidol

Mae Wythnos Arweinwyr Digidol yma eto ac rydym ni’n cynnal sesiynau am Dylunio Cynnwys mewn Llywodraeth Leol ddydd Mawrth 21 Mehefin am 2:30pm a’n prosiect darganfod Dylunio Gwasanaeth Digwyddiadau Bywyd ddydd Mercher 22 Mehefin am 1:30pm. Gallwch archebu lle yn y sesiynau yma gan ddefnyddio’r dolenni uchod.

Cymuned Ymarfer Dylunio Gwasanaeth Nesaf

Bydd ein sesiwn Cymuned Ymarfer nesaf yn trafod Ymchwil Defnyddiwr a bydd yn cael ei gynnal ddydd Llun 13 Mehefin am 2pm. Os nad ydych wedi mynychu sesiwn eto, ac eisiau bod yn rhan ohono, e-bostiwch timdigidol@wlga.gov.uk ac fe wnawn ni’ch ychwanegu chi at y rhestr bostio. I’ch atgoffa’n sydyn mae CDPS yn cynnal Cymunedau Ymarfer hefyd, a gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth amdanynt ar eu gwefan.

Sut mae troi’n ddigidol yn gwella ein cynaliadwyedd? Hoffai CDPS glywed gennych chi!

Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol yn gweithio gyda’r asiantaeth ddigidol Perago a pharc gwyddoniaeth M-Sparc ar ddarganfyddiad 12 wythnos i weld sut gall technoleg gefnogi nodau hinsawdd Cymru.

Maent yn dymuno siarad gyda phobl sydd:

  • yn gweithio yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymru (yn cynnwys y rhai sy’n cael eu cyflogi yn sector cyhoeddus Cymru yn uniongyrchol yn ogystal â chyflenwyr a chontractwyr)
  • yn rhan o broses ddylunio, cyflawni a gwneud penderfyniadau am dechnoleg ddigidol

Os oes gennych chi ddiddordeb cymryd rhan yna mae gan y tîm arolwg byr yr hoffent i bobl ei lenwi. Fe fyddant yn cysylltu i drefnu cyfweliad byr naill ai yn Gymraeg neu Saesneg.

Llenwi’r arolwg yn Saesneg

Llenwi’r arolwg yn Gymraeg

Read more on Tech Net Zero

Diweddariad Digidol

Fe wnaethom ni gynnal Diweddariad Digidol chwarterol ddiwedd mis Mai, ac fe wnaethom ni ffilmio’r sesiwn sesiwn i unrhyw un nad oedd yn gallu bod yn bresennol. Mae ein Diweddariadau Digidol yn gyfle i chi weld yr holl brosiectau a mentrau rydym ni’n gweithio arnynt a holi unrhyw gwestiynau sydd gennych chi. Mae’r sesiwn ar agor i bawb, ac os hoffech chi ddod i’r un nesaf ym mis Medi, e-bostiwch ni timdigidol@wlga.gov.uk ac fe anfonwn ni wahoddiad atoch chi.

Clwb Cynnwys

I unrhyw aelod o’r Clwb Cynnwys, fe fydd y Sgwrs Clwb nesaf tuag at ddiwedd mis Mehefin. Bydd dyddiad/amser a phwnc yn cael ei gadarnhau ar sianel Slack yr aelodau’n fuan, felly cadwch lygad os ydych chi awydd mynychu.

Cyfryngau Cymdeithasol

Rydym ni’n hyrwyddo ein gwaith, cyfleoedd hyfforddiant a llawer mwy ar Twitter – gallwch ddilyn ein Uwch Reolwr Cyflawni Joanna Goodwin yn @joannagoodwin3 a Sam Hall, ein Prif Swyddog Digidol yn @samhallwales.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *