Y Gronfa Trawsnewid Digidol – Prosiect Prinder Sgiliau Digidol

Y Gronfa Trawsnewid Digidol – Prosiect Prinder Sgiliau Digidol

Blog a ysgrifennwyd gan y contractwr Ed Crowley, Ymchwilydd Defnyddwyr.

Rydym newydd gwblhau darganfyddiad wyth wythnos mewn cydweithrediad â phedwar Awdurdod Lleol.  Pen-y-bont ar Ogwr, Sir Gaerfyrddin, Bro Morgannwg a Wrecsam. Cafodd y darganfyddiad ei ariannu drwy Gronfa Trawsnewid Digidol Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei weinyddu gan dîm Digidol CLlLC.  

Mae awdurdodau lleol Cymru yn wynebu heriau mawr ar hyn o bryd yn recriwtio a chadw staff gyda sgiliau digidol.   Mae hyn yn cael effaith ar eu gallu i ddarparu gwasanaethau i breswylwyr.   

Roeddem eisiau deall:  

Beth sy’n achosi’r heriau recriwtio a chadw?
 

Beth yw’r effaith ar gynghorau a gwasanaethau cyhoeddus digidol?
 

A yw cydweithio yn ddatrysiad posibl i’r heriau hyn?
 

Beth yw’r rhwystrau ar gyfer cydweithio?  

Gyda phwy wnaethom siarad  

Gwnaethom siarad gyda thri deg wyth o bobl ar draws y pedwar cyngor, yn ogystal â phobl gyda CLlLC, Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol Cymru a chynghorau eraill.  Roedd hyn yn cynnwys pobl oedd yn ymwneud â meysydd digidol a meysydd eraill o fewn y cyngor.  Roedd hyn yn golygu ein bod yn gallu gweld beth oedd yr effaith ar y cyngor i gyd, nid y timau digidol yn unig.   

Roeddem hefyd wedi siarad gyda rhai cynghorwyr i ddeall eu barn am rannu a chydweithio.   

Ein casgliadau 

Y prif reswm pam bod cynghorau yn ei chael hi’n anodd recriwtio pobl yw nad ydynt yn gallu cyfateb cyflogau ar gael mewn mannau eraill.  Roedd hyn yn y sector preifat, ond mewn sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus hefyd fel iechyd.   

Roedd disgrifiadau rôl cymhleth a phrosesau ymgeisio trwsgl hefyd yn ei gwneud yn anodd i bobl ymgeisio o’i gymharu â sefydliadau eraill.    

Gallai deunydd recriwtio wneud mwy i amlygu manteision gweithio i gynghorau.  

Unwaith yr oeddent yn yr awdurdodau lleol, roedd staff yn ei chael hi’n anodd i ddatblygu eu gyrfa.

Mae hyn wedi cael effaith sylweddol ar gyflymder ac effeithiolrwydd darpariaeth ddigidol yn y cynghorau oedd yn cymryd rhan. Mae hyn yn arwain at brofiad gwaeth i breswylwyr a chostau uwch i’r cyngor.   

Roeddem yn sylwi bod rhannu gwybodaeth am sgiliau a phrosesau yn digwydd eisoes ac mae yna awch am fwy, o fewn a rhwng cynghorau.    

Mae yna hefyd awch i rannu staff.   Mae’r prif rwystrau yma yn sgil diffyg staff i’w rhannu yn ogystal â chwestiynau ymarferol o amgylch amser a chyllidebau.  

 Camau Nesaf

Mae’r pedwar cyngor yn awyddus i barhau i weithio gyda’i gilydd ac adeiladu ar y cydweithio sydd wedi dechrau fel rhan o’r prosiect.   Rydym yn awyddus i glywed gan gynghorau eraill os ydynt wedi wynebu heriau tebyg ac os oes ganddynt ddiddordeb mewn cydweithio ar ddarnau o waith o’u hamgylch.  

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *