Cronfa Trawsnewid Digidol – Prosiect Darganfod Dylunio Cynnwys

Cronfa Trawsnewid Digidol – Prosiect Darganfod Dylunio Cynnwys

Blog wedi’i ysgrifennu gan Matt Lucht, Rheolwr Cyflawni dan gontract y prosiect.

Dros y 6 wythnos ddiwethaf mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent,  Cyngor Dinas Casnewydd, Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi rhedeg prosiect darganfod dyluniad cynnwys a ariannwyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a chefnogir y prosiect gan y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol.

Os ydym yn onest, mae’n debyg ei fod yn ychydig o ‘darganfod+’ neu ‘hybrid darganfod/alpha’.

Rydym yn eithaf hyderus fod problem i’w datrys, ond roeddem eisiau dull amgen i amlygu’r mater tu hwnt i adroddiad arall eto fyth, ac eisiau arddangos y problemau bywyd go iawn a gaiff dinasyddion gyda’n cynnwys.

Felly, beth yw’r broblem?

Mae gan yr awdurdodau lleol broblem a gaiff ei rhannu nad yw cynnwys, ar-lein na thrwy sianeli eraill, yn cael ei reoli mor effeithiol neu mor effeithlon ag y gallai.

Caiff cynnwys yn aml ei roi ar-lein mewn dull seilo, gyda thimau wedi eu trefnu o amgylch adrannau yn hytrach na gwasanaethau pen-i-ben, gan arwain at anghysonderau mewn iaith a geirfa.

Gyda phwysau i sicrhau y caiff yr wybodaeth ddiweddaraf ei chyhoeddi, caiff y syniad o reoli cylch oes cynnwys a thynnu cynnwys sy’n hen neu sydd wedi dyddio ei golli’n aml, gan arwain at i gynnwys ddod yn ddryslyd neu anodd mynd trwyddo.

Mae llawer o’r broblem yma oherwydd etifeddu ffyrdd o weithio, a pheidio anghofio am yr angen i drin llawer iawn o wybodaeth gydag amserlenni cynyddol dyn ac adnoddau cyfyngedig.

Caiff cynnwys yn aml ei ysgrifennu gan arbenigwyr pwnc ac er yn ffeithiol gywir, caiff ei ysgrifennu o safbwynt mewnol. Byddai pethau y cyfeirir atynt fel “ieithwedd Cyngor” yn canfod eu ffyrdd ar wefannau i ddisgrifio neu enwi gwasanaethau, heb sylweddoli nad yw dinasyddion yn disgrifio’r gwasanaeth yn yr un ffordd nac yn defnyddio’r iaith honno mewn bywyd bob dydd.

Nodau y darganfod

Nid yw’r problemau a amlinellir uchod yn newydd a chawsant eu cydnabod mewn adroddiadau blaenorol ar wella gwasanaethau. Ond gyda’r llu o bwysau sy’n wynebu awdurdodau lleol ni fu’n bosibl rhoi blaenoriaeth i wneud y newidiadau hynny. Ac mae weithiau yn anodd i ddeall yn iawn yr effaith y gall newid iaith ei gael ar breswylwyr.

Yn ystod y darganfod yma roeddem eisiau canolbwyntio ar ddwy ongl i beisio amlygu pwysigrwydd dyluniad cynnwys da a cheisio codi ei flaenoriaeth o fewn y cefnlwyth gwaith.

  1. Un peth yw dweud fod problem, ond mae arsylwi defnyddwyr yn profi problemau yn anhygoel o rymus.

Dymunem ddangos yr effaith go iawn a gaiff dyluniad cynnwys gwael ar wasanaethau presennol a sut y gallai newidiadau bach gael effaith gadarnhaol ar brofiad defnyddwyr mewn cyfnod cymharol fyr.

Gallai llogi tîm o strategwyr cynnwys, dylunwyr ac ymchwilwyr defnyddwyr ymddangos y ffordd amlwg i wella pethau, ond mewn gwirionedd hyd yn oed pe bai’r cyllid ar gael i wneud hyn byddai angen parodrwydd ar draws y sefydliad i weithio mewn ffordd wahanol. Gobeithiwn y gallwn ddechrau sbarduno’r newid hwnnw drwy gyflwyno rhai newidiadau bach.

Beth ydyn ni wedi ei wneud hyd yma?

Rydym 6 wythnos i mewn i’r darganfod ac mae 3 wythnos arall ar ôl. Dyma lle’r ydym wedi cyrraedd hyd yma.

Arddangos yr effaith bywyd go iawn

Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am nifer enfawr o wasanaethau – ac mae hyn yn cyfrannu at y broblem. Roedd angen i ni ddewis un maes i ganolbwyntio arno, ac yn dilyn sgyrsiau ar draws y 4 awdurdod lleol, adolygu peth o ddadansoddeg gwefannau a data canolfannau cyswllt, a gydag ychydig o reddf yn y pair hefyd, fe wnaethom benderfynu edrych ar faes treth gyngor.

Mae’n werth nodi i ni ddewis y dreth gyngor nid oherwydd ei bod yn arbennig o wael, ond oherwydd ei fod yn faes gyda chryn gymhlethdod o ran yr iaith a ddefnyddiwyd, mae’n faes pwnc oedd yn cael ei ddeall yn rhesymol dda ar draws y tîm, mae’n weddol unffurf ar draws pob awdurdod lleol, ac mae’n wasanaeth y bydd yn rhaid i bron yr holl breswylwyr ymwneud ag ef ar ryw adeg.

Clywed gan ddefnyddwyr

Fe wnaethom gynnal nifer o sesiynau ymchwil defnyddwyr gyda phreswylwyr o bob un o’r ardaloedd awdurdodau lleol er mwyn deall sut oedd y gwasanaeth treth gyngor yn perfformio ar hyn o bryd.

Roeddem eisiau dangos sut beth oedd hi mewn gwirionedd i rywun ddefnyddio’r gwasanaeth. Fe wnaeth peth o’r hyn a welsom ac a glywsom agor ein llygaid a gwerthfawrogi sut y gallai rhai pethau y gellid eu hystyried yn eithaf syml mewn gwirionedd yn her sylweddol ar gyfer llawer o ddefnyddwyr.

Diagram nodyn ‘post-it’ Paul Downey yn dangos prawf defnyddwyr yn ofid melys

https://www.flickr.com/photos/psd/8593491874/in/photolist-2m1p49e-eR12Nw-e6nTK1

Adeiladu prototeip

Gyda thystiolaeth gan ddefnyddwyr gennym, aethom ati i adeiladu rhywbeth (prototeip) i ddangos sut y gallai dull gweithredu arall weddu anghenion defnyddwyr yn well.

Dim ond ychydig dros wythnos oedd gennym i gael y prototeip ar waith, felly bu’n rhaid i ni ddal ein hunain yn ôl rhag ymgolli gormod mewn manylion. Roedd hefyd yn rhaid i ni atgoffa ei hunain na fwriedid iddo fod yn ‘brosiect trawsnewid gwasanaeth treth gyngor’ llawn ond bod y ffocws ar sut i wella agweddau dyluniad cynnwys. Gyda hynny dan sylw fe wnaethom edrych ar 2 angen defnyddwyr lefel uchel ac fe wnaethom yn bwrpasol ychwanegu rhai ymylon caled ar gyfer teithiau defnyddwyr.

Yr anghenion defnyddwyr y gwnaethom edrych arnynt oedd:

Fel person sy’n byw ar ben ei hun

Rwyf eisiau gwirio os wyf yn gymwys am ostyngiad treth gyngor  

Fel y gallaf ostwng fy mil treth gyngor;

A;

Fel myfyriwr llawn-amser

Rwyf eisiau gwirio os wyf yn gymwys am eithriad ar dalu’r dreth gyngor

Fel y gallaf ostwng fy ngwariant misol  

Roeddem yn awyddus i wneud dyluniad y prototeip mor gydweithiol ag sydd modd. Fe wnaethom ddechrau gyda gweithdy un diwrnod gan gwrdd yng Nghasnewydd i drafod a rhoi blaenoriaeth i anghenion defnyddwyr. Fe wnaethom hefyd gynnal sesiwn cyd-ddylunio gwasanaeth lle gwnaethom ymchwilio gwahanol ffyrdd o eirio cwestiynau i gael yr wybodaeth gywir gan ddefnyddwyr.

Gif animeiddiedig yn dangos tudalennau o brototeip testun y cyngor

Rydym yn eitha hapus gyda lle’r ydym wedi cyrraedd, rydym wedi ei wirio gydag arbenigwyr deunydd pwnc ac mae gennym brototeip sy’n awr yn ddigon da i ddechrau profion defnyddwyr.

Beth sydd nesaf?

Profi’r prototeip

Dros yr wythnos a hanner nesaf byddwn yn profi’r prototeip gyda mwy o breswylwyr ar draws yr awdurdodau lleol. Mae gennym 9 sesiwn ar y gweill gyda phobl gyda chyfuniad da o brofiad o ddefnyddio gwasanaethau digidol.

Arfer da a chamau nesaf

Drwy edrych ar y gwasanaeth treth gyngor fe wnaethom ddysgu llawer am lwyth gwaith cyfredol creu cynnwys a lle mae heriau, tagfeydd a chyfleoedd i wneud pethau yn wahanol.

Byddwn yn ysgrifennu cymysgedd o ganllawiau arfer da a thempledi ar gyfer pethau fel sefydlu anghenion defnyddwyr, ffurflenni cais am gynnwys, sut i gasglu adborth ar wasanaeth a sut i fesur effeithlonrwydd cynnwys.

Byddwn hefyd yn cynnig argymhellion ar gyfer parhau’r gwaith hwn i alpha (neu efallai gyfres o alphas).

I gael mwy o wybodaeth gallwch ddarllen archif o’n nodiadau wythnos yma.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *