Dadansoddi Cronfa Trawsnewid Digidol Llywodraeth Leol

Dadansoddi Cronfa Trawsnewid Digidol Llywodraeth Leol

Eleni, rydym wedi cynnal Cronfa Trawsnewid Digidol Llywodraeth Leol, ac rydym wedi llunio blog am y broses, a’r ceisiadau’r ydym wedi’u derbyn hyd yma. Yr wythnos ddiwethaf, rhoddwyd amser i’r Awdurdodau fynegi diddordeb mewn gwahanol brosiectau, ac rydym yn ystyried eu diddordeb yn ein camau nesaf. Y cam cyntaf yw’r cam comisiynu, a wnaed yr wythnos hon. Fe ddaethom at ein gilydd fel tîm a dadansoddi pob cais drwy’n model comisiynu a, gan ddefnyddio taenlen wedi’i phwysoli, dyrannu sgôr i bob un. Roedd y sgôr yn ein caniatáu i restru’r deunaw cais i ddatblygu rhestr fer ar gyfer sesiwn y Panel yr wythnos nesaf (mwy o wybodaeth isod). Mae hyn yn sicrhau bod y Panel yn canolbwyntio eu hamser ar y prosiectau sydd yn cael yr effaith fwyaf ar Awdurdodau ledled Cymru.

Bu i ni ddysgu llawer yn ystod y broses o gomisiynu! Cymerodd fwy o amser na’r hyn a ddisgwyliwyd, oherwydd ein bod yn ddigon ffodus i dderbyn cymaint o geisiadau. Roeddem yn disgwyl derbyn oddeutu chwech, felly roedd deunaw yn golygu ei bod wedi cymryd pedair awr i gwblhau’r broses o gomisiynu a rhestru. Roedd gweithio fel tîm yn fuddiol, gan ein bod yn herio syniadau a thybiaethau ein gilydd a sicrhau bod ein sgorio’n gyson drwy’r broses gyfan. Gan ein bod i gyd yn gweithio mewn gwahanol ddisgyblaethau, roedd yn ddiddorol gweld sut yr oeddem yn mynd i’r afael â’r datganiadau problemus, a sut yr oeddem yn ystyried eu cwmpas. Ar ddiwedd y sesiynau, lluniwyd y ddogfen restru, ac rwyf wedi ychwanegu nodiadau i nodi’r rhai yr ydym wedi derbyn datganiadau diddordeb ar eu cyfer hefyd.

O’r cam hwn, rydym wedi ychwanegu llawer at y ddogfen ôl-syllol barhaus yr ydym wedi’i chreu, yn barod ar gyfer y gwaith dadansoddi cyffredinol ar gyfer y Gronfa ym mis Mawrth 2023. Rydym yn gwybod yn awr bod angen rhoi mwy o amser i’r cam yma ac y byddai templed cyflwyno yn ein helpu i nodi’n union beth a ofynnir amdano gan yr Awdurdodau. Mae’n bwysig sicrhau nad yw’r templed yn rhy ragnodol ond ei fod yn gofyn am fwy o fanylion a fyddai’n ddefnyddiol yn ystod y cam hwn.

Ein cam nesaf fydd y sesiwn Panel ddydd Llun 5 Medi. Mae ein Panel yn cynnwys y Cyng. Jane Mudd sy’n gyfrifol am bortffolio digidol llywodraeth leol, a staff o CDPS (Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol), Llywodraeth Cymru, a Sam Hall ein CDO. Bydd y Panel yn ystyried y prosiectau ar frig y rhestr ac yn penderfynu pa rai fydd yn derbyn cyllid eleni. Ar ddiwedd y sesiwn, dylai bod gennym restr benodol o brosiectau sy’n cael eu hariannu, a byddwn yn cyhoeddi’r rhestr ar ôl hysbysu perchnogion y ceisiadau yn ddiweddarach yr wythnos nesaf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, rhowch wybod yn y sylwadau isod.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *