Cronfa Trawsnewid Ddigidol Llywodraeth Leol

Cronfa Trawsnewid Ddigidol Llywodraeth Leol

Blwyddyn ariannol 2022/23

Mae tîm digidol CLlLC yn rheoli cronfa Llywodraeth Cymru o £1 miliwn fel cynllun peilot ar gyfer 2022/23.

Crëwyd y gronfa yn 2018 i wella ac adnabod cyfleoedd i wella trawsnewid digidol llywodraeth leol yng Nghymru. Cafodd y gronfa ei rheoli’n flaenorol gan y Tîm Trawsnewid Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru.

Rydym wedi bod yn siarad â swyddogion ac arweinwyr ledled y llywodraeth leol i gael adborth ar sut y mae’r gronfa wedi bod yn gweithio tan yn awr, ac o hyn rydym wedi llunio dull newydd i dreialu eleni.

Sut i wneud cais

I wneud cais, anfonwch ddatganiad o’r broblem drwy e-bost at timdigidol@wlga.gov.uk erbyn 15 Awst 2022.

Dylai eich datganiad problem fod yn ychydig o baragraffau ac yn cynnwys y pwyntiau canlynol:

 • Trosolwg cyffredinol o’r broblem,
 • Unrhyw dystiolaeth yn dangos y broblem,
 • Syniad o’r gynulleidfa a phwy sydd â’r broblem,
 • Sut mae’r broblem yn ffitio gyda Strategaeth Ddigidol i Gymru.

Ni ddylai eich datganiad fod yn ddatrysiad, dylai egluro’r broblem rydych yn ei wynebu. Isod fe geir datganiad ynghylch problem o’r llawlyfr gwasanaeth GDS:

Er Enghraifft, nid yw problem yn: “Rydym angen llunio map rhyngweithiol i ddangos i bobl ble mae ein Canolfannau Cyswllt”. Dylai fod yn rhywbeth tebyg i: “Sut gallwn ei wneud yn haws i bobl ddod o hyd i’r canolfan gyswllt agosaf os ydynt angen trefnu apwyntiad personol?”

Disgwylir i’ch cyflwyniad ddangos lle mae’r broblem yn alinio gyda Strategaeth Ddigidol i Gymru. Dylech gyfeirio at gyflwyniad i’r genhadaeth neu genadaethau trosfwaol sydd yn alinio orau gyda’r broblem a chyfeirir ati.

 • Cenhadaeth 1: gwasanaethau digidol – Darparu a moderneiddio gwasanaethau fel eu bod yn cael eu dylunio ar sail anghenion y defnyddiwr ac yn syml, yn ddiogel ac yn gyfleus.
 • Cenhadaeth 2: cynhwysiad digidol – Rhoi’r cymhelliant, y mynediad, y sgiliau a’r hyder i bobl ymgysylltu â byd cynyddol ddigidol, yn seiliedig ar eu hanghenion.
 • Cenhadaeth 3: sgiliau digidol – Creu gweithlu sydd â’r sgiliau, y gallu a’r hyder digidol i ragori yn y gweithle ac mewn bywyd bob dydd.
 • Cenhadaeth 4: economi digidol – Gyrru ffyniant economaidd a gwytnwch drwy groesawu a manteisio ar arloesedd digidol.
 • Cenhadaeth 5: cysylltedd digidol – Seilwaith cyflym a dibynadwy i gynnal gwasanaethau
 • Cenhadaeth 6: data a chydweithio – Bydd gwasanaethau’n well yn sgil cydweithio, gyda data a gwybodaeth yn cael eu defnyddio a’u rhannu.

Y broses

Byddwn yn dosbarthu’r holl gyflwyniadau i gael sylwadau yn dilyn y dyddiad cau i’r cyflwyniadau.

Rydym yn gwahodd adborth a sylwadau gan unrhyw gynghorau eraill sydd wedi gwneud gwaith mewn perthynas ag unrhyw un o’r problemau a gyflwynwyd, neu os oes cynghorau a fyddai’n hoffi bod yn rhan mewn unrhyw brosiectau posibl o’r problemau a gyflwynwyd.

Bydd y gweithgaredd ymgysylltu hwn yn dod i ben ar 29 Awst 2022, a bydd y gwaith comisiynu yn digwydd ar 30 Awst 2022. Yn ystod y broses comisiynu, bydd panel yn adolygu pob cyflwyniadau ac yn dyrannu cyllid ar sail y meini prawf canlynol:

 • Alinio â’r Strategaeth Ddigidol i Gymru
 • Effaith awdurdod lleol
 • Effaith ar ddefnyddwyr/ cwsmeriaid (preswylwyr, busnesau neu dwristiaid yng Nghymru)
 • Ymdrech a buddsoddiad sydd yn ofynnol

Ar ôl dyrannu’r cyllid, byddwn yn gweithio gyda chi ar sesiynau dechrau prosiectau i’w cynnal. Yna, yn ystod gweddill y flwyddyn ariannol, byddwn yn gweithio’n agos gyda’r timau prosiect, yn cynnal cyfarfodydd dal i fyny a chefnogi digwyddiadau dangos a dweud i ddangos y gwaith sy’n cael ei gyflawni a rhannu’r arferion orau a’r gwersi a ddysgwyd. Hefyd, byddwn yn gweithio i gefnogi datblygiad sgiliau a chynnig unrhyw hyfforddiant neu fentora sydd ei angen.

Ym mis Chwefror 2023, bydd pob prosiect yn cyhoeddi diweddariad ac unrhyw ganlyniadau o ganlyniad i’r canfyddiadau.

Ar ddiwedd y flwyddyn ariannol hon, byddwn ni (tîm Digidol CLlLC) yn cynnal ôl-weithred cyhoeddus i fwydo’n ôl ar y treial eleni. Bydd yr adborth ar yr hyn sy’n gweithio’n dda a beth ellir ei wella yn cael ei ddefnyddio i siapio argymhellion i weinidogion a Llywodraeth Cymru, gan hysbysu ar gyfleoedd cyllid yn y dyfodol.

Cwestiynau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, neu hoffech unrhyw gymorth wrth gyflwyno eich datganiad/ datganiadau problem, anfonwch e-bost at timdigidol@wlga.gov.uk

2 COMMENTS

comments user
Richard Evans

Hi Joanna,

In previous years, (when WG were managing the DTF) any applications had to be collaborative projects between several LA’s. I can’t see this mentioned so I assume this is no longer the case and one LA can now apply on their own?

Thanks
Richard
Head of ICT

comments user
Joanna Goodwin

Hi Richard,
That is correct – any local authority can now apply on their own… however… the engagement exercise will seek to see if other councils would like to join any of the problems submitted and so there is still a strong focus on collaboration which will feed into the commissioning and fund allocation.
Thanks,
Jo

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *