Amdanom Ni

Y Dechreuad

Ariennir ein tîm gan Lywodraeth Cymru ac mae’n falch o fod yn rhan o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC). 

Mae CLlLC yn sefydliad trawsbleidiol dan arweiniad gwleidyddol sy’n ceisio rhoi llais cryf i lywodraeth leol ar lefel genedlaethol. Mae’r Gymdeithas yn sefydliad aelodaeth sy’n cynrychioli’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, y 3 awdurdod tân ac achub a’r 3 awdurdod parc cenedlaethol. 

Mae CLlLC yn llawn o bobl sy’n gweithio’n hynod o galed i wneud Cymru yn lle gwell i bawb, felly mae’n wych i ni allu gweithio gyda chydweithwyr y mae eu prif nod yr un peth â’n un ni. 

Pwrpas

Yn syml, ein pwrpas yw helpu a chefnogi awdurdodau lleol i ddarparu’r gwasanaethau digidol gorau i holl drigolion ac ymwelwyr yng Nghymru. 

Yn gyntaf, rydyn ni yma i gefnogi. Rydym yn helpu awdurdodau lleol i oresgyn heriau amrywiol sy’n ei gwneud hi’n anodd dylunio a gweithredu gwasanaethau digidol. Rydym yn gwneud hyn mewn sawl ffordd, megis annog cydweithredu rhwng awdurdodau lleol, helpu gydag adnoddau, a thrwy gynnal hyfforddiant a digwyddiadau i gynyddu’r sgiliau digidol ledled Cymru. 

Yn ail, rydym yma i arloesi. Rydym yn credu mewn Arloesedd sy’n cael ei Sbarduno gan Ganlyniadau (Outcome Driven Innovation), felly rydym am sicrhau bod ein gwasanaethau’n canolbwyntio ar bobl. I wneud hyn, rydym yn manteisio ar yr arbenigedd a’r brwdfrydedd yn ein tîm a’n partneriaid i greu atebion arloesol i ddiwallu anghenion trigolion Cymru.

Yn olaf, rydym yma i sicrhau bod ein gwasanaethau’n gynhwysol. Mae hyn yn golygu bod gwasanaethau yng Nghymru yn hygyrch i bawb. Mae pawb yn ein tîm yn credu’n gryf bod angen i bob gwasanaeth fod i bawb. Byddwn yn sicrhau ein bod yn byw yn ôl yr egwyddor o greu’r gwasanaethau gorau i’r holl bobl trwy’r amser.  

Cyd-destun Polisi

Mae ein tîm yn ffurfio chwarter y dirwedd ddigidol yng Nghymru. Y timau eraill, y byddwn yn parhau i weithio’n agos â nhw, yw GIG Digidol Cymru, y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol, a Thîm Digidol Llywodraeth Cymru. 

Isod rydym wedi rhestru polisïau Llywodraeth Cymru y daeth y syniad ar gyfer ein tîm ohonynt:

  • Mae Maniffesto Prif Weinidog Cymru yn gosod ein huchelgais i fabwysiadu dull ‘Unwaith i Gymru’. 
  • Mae adroddiad System Reboot (Rhagfyr 2018) yr angen am bwyslais o’r newydd ar wella sgiliau digidol gweision cyhoeddus a dylunio gwasanaethau yn seiliedig ar anghenion cwsmeriaid. 
  • Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn darparu cyd-destun hanfodol lle mae’n rhaid i ni sicrhau bod pawb â mynediad at wasanaethau cyhoeddus. 

Lindsey Phillips
Pennaeth Darparu Hyblyg

Lindsey Phillips yn gwenu ar y camera mewn siwmpr gwyn.

Bu Lindsey yn gweithio yn y maes ddigidol a TG ers blynyddoedd lawer, wedi gweithio fel Rheolwr Technoleg ac Arloesi i gyn-Awdurdod Datblygu Cymru, ac fel Rheolwr Datblygu Parc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Qatar.  Mae gan Lindsey brofiad helaeth o’r sector cyhoeddus hefyd, ac yn y gorffennol wedi cydlynu cynllun ddigidol cydweithredol sylweddol a ariennir gan Ewrop, ar draws sawl awdurdod lleol yng Nghymru.  Yn fwy diweddar, bu’n gweithio yn y sector breifat ac ym maes trawsnewid awdurdodau lleol, gan gynnwys datblygu gwasanaethau newydd i ysgolion.

Mae Lindsey’n angerddol dros Gymru a dyfodol y Gymraeg.  A hithau’n siaradwr Cymraeg rhugl, mae hi wedi ymrwymo i argaeledd a hygyrchedd gwasanaethau Cymraeg i ddinasyddion.  Mae hi’n edrych ymlaen yn fawr at ymgymryd â rôl Pennaeth Darparu Hyblyg yn CLlLC, a gweithio gyda’r Awdurdodau Lleol ledled Cymru i ddarparu gwasanaethau digidol effeithiol.

Ebost: lindsey.phillips@wlga.gov.uk

Emma Willis
Dylunydd Cynnwys 

Emma Willis yn gwenu ar y camera mewn siwmper ddu.
Mae Emma wedi gweithio yn y byd digidol ers y 12 mlynedd diwethaf, gan ddarparu cynnwys cymhellol ar draws ystod eang o sianeli a fformatau. Gyda phrofiad o reoli cylch oes cynnwys o’r dechrau i’r diwedd, mae Emma yn defnyddio cipolwg ar ddadansoddeg ac ymchwil i siapio ac ailadrodd datrysiadau a gweithio gyda budd-ddeiliaid i ganolbwyntio ar y defnyddiwr drwy gydol y broses.

Fel Dylunydd Cynnwys, mae Emma yn hyrwyddwr angerddol dros gynnwys eglur a hygyrch, ac mae wedi ymrwymo i helpu i wella safonau a chefnogi trosglwyddo gwybodaeth o fewn llywodraeth leol er budd dinasyddion ac ymwelwyr. Mae’n llawn cyffro i weld y gwahaniaeth y gall cynnwys clir a hygyrch ei wneud i ddefnyddwyr gwasanaethau digidol ar draws awdurdodau lleol Cymru.

Ebost: emma.willis@wlga.gov.uk
Twitter: @emmwillis

Chris Carter
Dylunydd Profiad Defnyddiwr

Chris Cater yn edrych ar y camera mewn crys glas tywyll.

Mae Chris wedi gweithio mewn llywodraeth leol ers sawl blwyddyn mewn rôl ddigidol i Gyngor Torfaen, gan greu amrywiaeth o wasanaethau digidol megis gwefannau ac e-ddysgu. Mae hyn wedi rhoi cipolwg iddo ar rai o’r heriau y mae awdurdodau lleol yn eu hwynebu ar-lein. Mae hefyd wedi gweithio yn y sector preifat fel dylunydd graffeg.

Fel Dylunydd Profiad Defnyddiwr, mae Chris yn angerddol am ddylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr yn ogystal â gwella gwasanaethau a’u gwneud yn hawdd i ddinasyddion eu defnyddio. Tra’n sicrhau bod hygyrchedd wrth galon popeth mae’n ei wneud.

E-bost: chris.carter@wlga.gov.uk

Sheena Thomas 
Swyddog Cefnogi Cyflenwi Ystwyth

Sheena Thomas yn gwenu ar y camera mewn siaced frown golau.

Mae Sheena yn newydd i’r sector cyhoeddus wedi iddi weithio’n flaenorol yn y maes addysg, felly mae’n dod â blynyddoedd o brofiad mewn gweinyddiaeth a chydlynu. Mae profiadau blaenorol Sheena wedi ei galluogi i gefnogi prosiectau a’r tîm drwy sicrhau eu bod ar y trywydd iawn i gyflawni.  Mae Sheena yn edrych ymlaen at gyfarfod pobl newydd ac yn gyffrous i weithio gydag awdurdodau lleol ar draws Cymru mewn dull cydweithredol.

Mae Sheena yn dod yn wreiddiol o ran wledig yng Nghernyw, mae hi’n deall y rhwystrau y mae rhai dinasyddion yn eu hwynebu ac yn falch o fod yn rhan o’r tîm digidol sydd yn canolbwyntio ar anghenion y defnyddiwr i gefnogi dinasyddion Cymru. 

E-bost: sheena.thomas@wlga.gov.uk


Sarah Evans
Rheolwr Darparu Hyblyg

Sarah Evans yn gwenu ar y camera mewn sgarff patrwm herringbone a siwmper las.

Mae Sarah ar secondiad o ONS, ar ôl gweithio am y 6 blynedd diwethaf fel Rheolwr Darparu Hyblyg ar gyfer y cyfarwyddiaethau Cyhoeddi Digidol a Gwasanaethau Digidol a Thechnoleg. Gan ddatblygu prosiectau amrywiol, o fewnrwydi i ganllawiau arddull digidol mewn cydweithrediad â GDS i brosiectau data traws-lywodraeth gyda thimau technoleg trydydd parti, mae ganddi gyfoeth o brofiad o gefnogi timau i gyflawni prosiectau digidol.

Symudodd i’r tîm i ddod yn agosach at ddefnyddwyr ac mae’n gyffrous am helpu awdurdodau lleol i ddarparu gwerth parhaol i’w timau eu hunain a’r bobl maen nhw’n eu gwasanaethu. Mae hi’n credu’n angerddol bod digidol ar gyfer pawb, nid yn unig y technegol, ac yn ei allu i hybu bywydau dinasyddion ledled Cymru, a gwneud Cymru’n arweinydd mewn ddatblygu gwasanaethau pobl ganolog.

Ebost: sarah.evans@wlga.gov.uk

Paul Owens
Rheolwr Darparu Hyblyg

Paul Owen yn gwenu ar y camera mewn siwt ddu a chrys siec glas.

Rôl Paul yw gweithio gydag arweinwyr digidol a thechnegol ar draws llywodraeth leol er mwyn helpu i nodi, deall a blaenoriaethu gwella gwasanaethau i’n dinasyddion – gan sicrhau bod safbwyntiau defnyddwyr terfynol yn cael eu hystyried yn llawn drwyddi draw. 

Mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad digidol yn y sector preifat yn gweithio i sefydliadau sy’n amrywio o gwmnïau rhyngwladol Global 500 i fusnesau newydd sy’n tyfu’n gyflym. Mae Paul wedi gweithio mewn amrywiaeth o sectorau gan gynnwys iechyd, ynni, addysg a manwerthu. Mae’n hyrwyddwr hyblyg, ar ôl gweithio ar amrywiaeth eang o ddatblygiadau digidol llwyddiannus drwy gydol ei yrfa. 

Ebost: paul.owens@wlga.gov.uk


Aimee Sharratt 
Dadansoddwr Busnes Ystwyth

Aimee Sharratt yn edrych ar y camera mewn siaced hufen.

Yn newydd i’r sector cyhoeddus, mae Aimee yn flaenorol wedi gweithio mewn swyddi sy’n ymdrin â chwsmeriaid wyneb yn wyneb a b2b ar gyfer telathrebu. Gyda phrofiad mewn dadansoddi a gwerthuso prosesau a nodi meysydd ar gyfer gwelliant, mae ei llygad am fanylion a datrys problemau wedi ei galluogi i fapio prosesau a gweithredu newidiadau o safbwynt defnyddiwr a busnes.

Mae Aimee yn angerddol ynglŷn â chefnogi awdurdodau lleol i wella eu gwasanaethau digidol o’r dechrau i’r diwedd ar gyfer eu defnyddwyr, gan nodi’r budd i’r defnyddiwr a sicrhau fod hyn yn cael ei flaenoriaethu yn ei holl waith. Mae’n llawn cyffro ynglŷn â gweithio ar draws yr awdurdodau yng Nghymru, gan gwrdd â phobl newydd ac ysgogi newid gwirioneddol yn y sector cyhoeddus.

Ebost: aimee.sharratt@wlga.gov.uk