Alffa’r Platfform Systemau Rheoli Dysgu/Profiad: Sbrint 5

Alffa’r Platfform Systemau Rheoli Dysgu/Profiad: Sbrint 5

Rydym nawr wedi gorffen Sbrint 5, rydyn ni nawr dros hanner ffordd trwy’r prosiect. Yn y sbrint hwn, rydym wedi bod yn gweithio i wneud penderfyniadau mwy strategol ynghylch amserlenni, platfformau a ffrydiau gwaith, tra bod cynnwys y Gwasanaethau Democrataidd a gwaith profi defnyddwyr yn parhau ar gyflymder. Dyma beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud…

Grŵp Llywio

Rydyn ni wedi bod yn trafod yr opsiwn o bedwerydd platfform ar gyfer y prosiect ar ôl derbyn awgrymiadau gan y Grŵp Llywio am atebion posib eraill. Yn y sbrint hwn rydyn ni wedi bod yn gweithio ar benderfynu beth allai’r opsiwn arall hwnnw fod, ac mae hwn wedi bod yn benderfyniad sydd wedi newid bob tro rydyn ni wedi derbyn mwy o wybodaeth oddi wrth gyflenwyr. Mae llawer o’r platfformau hynny y gwnaethom edrych arnynt yn methu â chwrdd â’n gofynion swyddogaethol sylfaenol gan gynnwys darpariaeth Iaith Gymraeg, ac nid yw eraill yn cefnogi elfen y Platfform Profiad Dysgu (LXP) o’r gwaith, gan eu bod yn Systemau Rheoli Dysgu (LMS) sy’n fwy seiliedig ar Adnoddau Dynol. Rydym yn dal i weithio ar y penderfyniad hwn ac yn gobeithio cael mwy o wybodaeth ar gyfer y grŵp llywio yn rhan gyntaf Sbrint 6.

Rydym hefyd wedi trafod amserlenni’r prosiect. Mae angen mwy o amser arnom i allu cwblhau’r gwaith rydym yn ei wneud o amgylch yr ymchwil defnyddwyr a’r archwiliad profiad defnyddiwr ar gyfer y platfformau. Felly, rydyn ni’n ymestyn y gwaith am y 4 wythnos nesaf tan ddiwedd mis Tachwedd, sy’n golygu ein bod ni’n ymestyn o alffa 10 wythnos i alffa 14 wythnos. Rydyn ni’n hyderus y bydd hyn yn rhoi’r amser sydd ei angen arnon ni, ac rydyn ni wedi estyn Rachel a Mike i sicrhau ein bod ni’n gorfod eu cadw tan y diwedd!

Cynnwys y Gwasanaethau Democrataidd

Rydym bellach hanner ffordd trwy’r ddylunio’r cynnwys ar yr 20 modiwl ar gyfer cynghorwyr newydd. Diolch byth!

Yn y blog sbrint cyntaf buom yn siarad am rythm yr oedd Rachel wedi ymgymryd â hi ar ddyluniad y cynnwys, dyma’ch atgoffa:

  • Adolygu cynnwys cyfredol a dechrau’r broses dylunio cynnwys
  • Sgyrsiau a gweithdai pwnc arbenigol
  • Dyluniad cynnwys wedi’i siapio gan gyfranogwyr
  • Profi gyda chynghorwyr
  • Ailedrych ar y cynnwys

Yn y Sbrint hwn, mae Rhythm Rachel wedi rhoi sylw i:

  • Y gweithdy pwnc arbenigol ar gyfer siarad cyhoeddus a gweithio gyda’r cyfryngau, sydd bellach yn dwyn y teitl ‘Cyfleu eich neges’
  • Y gweithdy Cyflwyniad i Gynllunio a Chynllunio ar gyfer Aelodau’r Pwyllgor
  • Profion ar gyfer y cwrs hwn gan gynghorwyr
  • Sefydlu dyluniad cynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, gweithdy a phrofion wedi’u cynllunio ar gyfer Sbrint 6 

Roedd yr adborth ar y modiwl cyfleu eich neges gan gynghorydd yn “welliant enfawr ar hyfforddiant blaenorol yn y cyfryngau [roeddent wedi’i wneud], roedd hyn yn llawer mwy perthnasol a manwl.”

Mae Rachel hefyd wedi cynllunio’r gweithdy ar gyfer y cwrs Parch Nid Straen, sy’n ymwneud â bwlio ac aflonyddu, ac un arall ar gyfer y cwrs Amser, Gwaith a Lles.

Cynnwys Corfforaethol

Yn y sbrint hwn, fe wnaethon ni benderfynu fel tîm i atal y gwaith ar y cynnwys corfforaethol tan y flwyddyn nesaf. Bydd y gwaith hwn yn mynd ymlaen i’n hôl-groniad a byddwn yn edrych arno ym mis Ionawr pan fyddwn yn mynd i’r afael â phrosiectau newydd ar gyfer y flwyddyn. Fe wnaethom benderfynu, o ystyried mai ychydig o amser oedd gennym ar ôl yn y prosiect, a’i bod yn profi’n anodd dod o hyd i Ddylunwyr Cynnwys i wneud y gwaith hwn, y dylem ganolbwyntio ar y gwaith platfform fel blaenoriaeth. Gwnaethom gyfleu’r penderfyniad hwn yn y sesiwn Dangos a Dweud a’r Grŵp Llywio yn y sbrint hwn.

Profiad Defnyddwyr (UX)

Nawr bod gennym ‘flwch tywod’ wedi’i sefydlu, byddwn yn adolygu platfform Thinqi yn y sbrint hwn, o ran Hygyrchedd, dyluniad UX/UI, WCAG lefel AA ac argymhellion ac arferion gorau .LLYW. Byddwn hefyd yn dechrau adolygu fersiwn symudol o’r 3 platfform hefyd.

Gwaith UR

Rydym bellach wedi profi 8 o’r 20 modiwl gwasanaethau democrataidd, ac rydym yn parhau i brofi 2 fodiwl yr wythnos. Mae’r rhain yn dal i ddod â rhywfaint o adborth gwerthfawr a mewnwelediadau pwysig.

Mae Tom wedi dechrau cyfweld â defnyddwyr presennol y 3 platfform yr ydym yn ystyried deall eu profiad o’r platfform, gan ddechrau gyda defnyddiwr Thinqi. Mae cyfweliadau gyda defnyddwyr presennol Learning@Wales a Learning Pool yn cael eu trefnu ar hyn o bryd.

Yn olaf, gweithiodd Tom a Jane i osod y tasgau ar gyfer y profion platfform a sicrhau bod yr ardaloedd profi a baratowyd ar ein cyfer gan ddarparwyr y platfform yn barod i’w profi. Rydym hefyd wedi dod â chontractwr i mewn, Sabah Zdanowska, a fydd yn cefnogi’r profion platfform i sicrhau y gallwn ni gyflawni’r holl sesiynau a’u hysgrifennu erbyn diwedd y prosiect.

Yn Sbrint 6 byddwn yn canolbwyntio ar gadarnhau a fydd pedwerydd opsiwn platfform ar gyfer profi a chadarnhau ac archebu yn y sesiynau profi defnyddwyr ar draws y tri blwch tywod presennol gyda’n gwirfoddolwyr o’r gwahanol grwpiau defnyddwyr. Rydym hefyd yn cael y blaen ar ein hadroddiad terfynol i’w gyflwyno i’r Gronfa Trawsnewid Digidol ym mis Rhagfyr ac yn cadarnhau’r pwysiadau terfynol ar gyfer y matrics gwerthuso. 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *